Personuppgift policy

GDPR

Policy avseende personuppgifter


1. Allmänt

Denna policy avseende personuppgifter beskriver hur Svelos AB. org. nr559106-3531, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1

Policyn gäller då Svelos tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Svelos, såsom besök på våran webbplats.

1.2

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.


2. Personuppgiftsansvarig

Svelos är personuppgiftsansvarig för Svelos behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


3. När behandlar vi dina personuppgifter?

 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.1


4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Svelos samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Svelos webbplats 


5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Svelos behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Svelos dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Tillhandahålla våra tjänster,
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.


6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy. Svelos kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Svelos rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Svelos kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Svelos samarbetspartner när vi behöver deras kompetens för att utföra vissa tjänster.

7.1

7.2

7.3

7.4


8. Ändring av policy

Svelos har rätt att när som helst ändra policyn. Svelos kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Svelos innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Svelos .


9. Dina rättigheter

 Säkerhetsintegrering ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

9

9.1


 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.


9.2

9.3 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

9.4

9.5 


11. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.


Adress

Buregatan 8A  195 54 Märsta

Epost: info@svelos.se

Telefon: +46 (0)8 120 533 60

Arbets tider

Måndag - Fredag 07:00 - 16:00  

Lördag & Söndag enligt Ök


Copyright © 2019 Svelos AB  Orgnr: 559106-3531